ATATÜRK VE UZAY TÜRK HAVACILIK VE UZAY KURUMU VE ÇALIŞMA KONULAR

ATATÜRK VE UZAY

Birgün insanoğlu da göklerde yürüyecek , gezegenlere gidecek , belki de Ay'dan bize mesajlar yollayacaktır.

Bu mucizenin tahakkuku için ikibin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır.

Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor.

Bize düşen görev ise batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. "

M. Kemal ATATÜRK
1936 - Eskişehir


TÜRK HAVACILIK VE UZAY KURUMU VE ÇALIŞMA KONULARI

    Madde 1 - Türk Hava Kurumu, mevcut örgüt yapısı ile 3 üncü maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalar yapar:

    a) Tüzükte belirlenen amaç ve amacı gerçekleştirmek için hazırlanan vizyon ve planları Genel Merkez örgütlerinin genel koordinatörlüğünde icraya koyar, takip eder ve denetler.

    b) Amatör havacılık çalışmalarını, Türkkuşu Genel Müdürlüğü ve bağlıları ile yürütür. Bu kapsamda;

    1) İzcilik ve havacılık kollarının kurulmasını özendirir, eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve tüm istemleri karşılayacak kabiliyete kavuşmak için çalışmalar yapar.

    2) Bünyesinde bulunan Model Uçak, Paraşüt, Planör, Çok Hafif Hava Araçları, Uçuş Okulları ve Sanal Havacılık ve benzeri okullar ile izcilik, havacılık kolları ve havacılık kulüplerinin üyesi olan gençlere ücretsiz veya ücretli eğitim verir, eğitimi başarıyla tamamlayanlara FAI ve THK'ye ait sertifika, lisans, diploma ve bröve verir.

    3) Başlangıç eğitiminde yetenekli, başarılı ve istekli olan öğrencileri geliştirme kurslarına alarak öğretmen ve milli takım adayı olarak eğitir.

    4) Daha fazla öğrenciye eğitim vermek ve onların havacılığı bir yaşam biçimi olarak benimsemesini sağlamak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde, eğitim merkezlerinin sayısını tüm yurt düzeyini kapsayacak şekilde artırır.

    5) FAI'nin temsilcisi ve tek yetkilisi olarak Türkiye'deki havacılık kulüplerinin kurulmasını destekler, eğitim programlarının ve yönergelerinin hazırlanmasına yardımcı olur, kulüplerin denetimini yapar ve çalışma programlarını onaylar, çalışmalarını denetler ve koordine eder. Amaca aykırı çalışma yaptıkları saptanan kulüplerin desteklenmesi onaylarını kaldırır.

    6) Uluslararası yarışmalara katılacak milli takımların oluşturulması ve eğitimini planlar,

    koordine eder.

    7) Havacılık spor gösterileri, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler, yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılır.

    8) Havacılık alanında ulusal ve uluslararası rekorları tescil eder, onaylanmak üzere FAI'e bildirir ve yayınlar.

    9) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurt dışında kurulmuş havacılık kurumlarına üye olur.

    10) Havacılıkla ilgili gelişmeleri izler, milli yayınlar hazırlar, hazırlanan yayınları denetler, arşiv oluşturur ve araştırmacıların hizmetine sunar.

    11) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimleri, havacılık eğitimi veren fakülteler ve diğer ilgili havacılık kuruluşları ile iş birliği yaparak, havacılığın her dalında eğitim birliğini sağlar, gerektiğinde eğitim verir veya eğitim alır. Uçuş emniyetini sağlayıcı çalışmalarda bulunur.

    c) Atmosferin dışındaki havacılık çalışmaları ile ilgilenmek üzere birim kurabilir. Bu kapsamda;

    1) Türkiye'de uzay çalışmalarını yönlendiren kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre; Devlet, üniversite ve özel kurumlar ile iş birliği içinde çalışır. Bu alanda kendisine verilecek muhtemel görevlere hazır olur.

    2) Uydu, roket ve fırlatma merkezinden oluşan çalışma alanlarında ülkenin gelişen bilimsel ve teknolojik alt yapısını izleyerek, olanakları ölçüsünde uzaya yönelik çalışmalarda koordine, yönlendirme anlamında girişimlerde bulunur.

    3) Türkiye'de uzay merkezinin oluşturulmasında istekli ve katılımcı olur.

    d) Türk Hava Kurumu, amaçlarını gerçekleştirmede en önemli unsur olan kaynaklarını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni yatırımlar yapar. Mevcutları daha da geliştirir. Bu amacı yakalamak için gerekli örgüt değişikliklerini yapar. Bu kapsamda;

    1) Kurban ve bağırsak, fitre ve zekat, bağış, pul satışı gelirlerinin artırılmasını sağlayacak önlemler alır.

    2) Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'deki ilgili havacılık kuruluşlarının görüşlerini almak kaydıyla; uçak, helikopter, planör, yamaç paraşütü, yelkenkanat, microlight, balon, paraşüt ve benzeri hava araçlarının üretimi, bakımı ve işletilmesi için yatırım yapar, tesisler açar, bu alanda vakıf ve ticari ortaklıklar kurar, kurulmuş olan ortaklıklara katılır.

    3) Hava Taksi, Dropzone paraşüt eğitim/yarışma merkezi, turistik amaçlı uçuş çalışmaları (Uçak, helikopter, planör, yamaç paraşütü, yelkenkanat, microlight, balon, paraşüt) ve benzer alanlarda yatırım yapar, işletme ve şirketler kurar veya mevcutlara ortak olur.

    4) Taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, taşınmazlar üzerine ayni hak tesis ettirir.

    5) Yasaların verdiği yetkiye dayanarak yardım toplama çalışmalarını yürütür, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul eder, bu amaçla ihtiyaç duyulması halinde bağlantı büroları kurar.

    6) Yurt içi ve yurt dışında şubeler açar, gerektiğinde şube kapatır.

    7) Her yılın 16 Şubat tarihini "Türk Hava Kurumunun Kuruluş Günü", 3 Mayıs tarihini "Türkkuşunun Kuruluş Günü" olarak törenlerle kutlar.

    e) Havacılık alanında bilimsel, çağdaş ve ulusal olabilmek için havacılıkla ilgili değer yargıları oluşturur. Bu kapsamda;

    1) Türk Hava Kurumu bünyesinde bu amacı gerçekleştirecek birimler kurabilir.

    2) Kurum aracılığı ile; Türkkuşu Genel Müdürlüğü bünyesindeki okulları daha da geliştirerek, havacılık alanında üniversitelerde öğretilen kuramsal çalışmaların, Türkkuşu bünyesindeki okullarda uygulamaya dönüştürülmesini sağlar.

    3) Ekonomik ve bilimsel olarak amaçlanan koşulların oluşması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Kurum bünyesindeki okulların fakülte ve yüksek okul çatısı altında birleştirilmesini amaçlar.

    4) Türkiye'nin değişik kamu ve özel kurumlarında havacılık konusunda yetişmiş ve emekli olan tüm personelin, kayıt altına alınması ve milli servet yaklaşımı ile gereksinim duyulan yerlerde tekrar bilgi birikimlerinden yararlanılabilmesi için, iş birliği görevini üstlenir.

    5) Türkiye'de havacılığı destekleyecek, geliştirecek ve koruyacak değişik meslek dallarında görev yapan 'havacılık gönüllülerini' bir araya getirir, ortak bir amaç için çalışmalarını sağlar.


alıntı ataturkresimleri

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !